Det smarta företaget – fokus ligger på ”Big data”

Näringslivet såväl som samhället befinner sig i en allt snabbare omvandling. Det som främst driver denna förvandling är en historisk konvergens av stora teknikskiften.

Redan sedan 2015 har denna förvandling börjat förändra inte bara verksamheten utan också modellerna och syftet med företagandet. Insamlingen av data blir för detta århundrade vad kol var för 1800-talet och el för 1900-talet.

Datainsamlandet och uppkopplingen till större nätverk återfinns idag i prylar och sammanhang som vi tidigare bara kunnat drömma om. Det är framförallt inom hälsobranschen som det första skedet i en revolution, som kommer gå snabbare än vi tror, och den är är redan igång. Apple Watch och Googles glasögon etc. är bara början.

Det finns mer än en biljon sammankopplade och ”smarta föremål” och organismer – inklusive en miljard transistorer för varje människa på planeten. 2,7 miljarder av dessa människor är nu anslutna till Internet (en siffra som växer snabbt i alla delar av världen) tack vare spridningen av mobil teknik.

Resultatet är en planet full av information. Detta fenomen kallas nu för ”Big Data”. Enligt en uppskattning kommer det att finnas 5.200 gigabyte data för varje människa på jorden år 2020.

Kraftfulla nya datasystem kan lagra och tolka all denna data nästan omedelbart.

Dessa system kan tolka inte bara strukturerad information i databaser, men även ostrukturerad information som utgör 80 % av alla data som vi skapar – all från medicinska bilder till videoklipp, sensordata (stegräknare etc.) och handskrivna anteckningar och data från social medier. All denna insamling av och tolkning av data sker långt mer effektivt och med en bredare tillgänglighet tack vare den nya datorarkitekturen som kallas ”molnet”.

Så påverkas företagen

Under de senaste decennierna har vi sett hur Internet och ny teknologi har förvandlat samhällsutvecklingen och industrier på en global nivå. Under de närmaste åren kommer utvecklingen att påverka företagstrukturer i grunden. Företagen kommer att tvingas utveckla modeller som bygger på insamlande och strukturerande av data.

Dessa företag kommer att göra de saker som organisationer alltid har gjort: fatta beslut, skapa värde och leverera värde. Men de kommer att göra det på ett helt nytt sätt.

Vi ser redan hur vissa organisationer har på allvar börjat använda sig av Big data för att effektivisera sina verksamheter. Storstäder som lägger om trafikrutter, förebygger brottslighet och inte minst sjukhus som använder tekniken och datan i forskningen på och behandlingen av cancer.

Den nya tekniken som letar sig in i företagen kommer att leda till smartare produkter producerade på ett smartare vis. Välkända produkter som vi tagit för givet ska se ut och bete sig på ett visst sätt kommer inte undan revolutionen. Det rör sig om allt från förslösa bilar till modifierade grödor som kommer mycket starkt.

Den stora insamlingen och smartare tolkningen av demografisk data kommer leda till bättre och mer effektiva organisationer, mer effektiva rekryteringsprocesser, bättre kundvänlighet, etc.

Ett nyckelord för de nya moderna företagen som baserar sin verksamhet på Big data kommer att vara ”dataanalys”, och om vi tyckt att förändringen alltid varit relativt snabb inom företag och organisationer är det inget jämfört med vad som komma skall. För att överleva måste företagaren anpassa sig snabbare än någonsin förr – anpassa sig till den nya – helt mobila – miljön eller dö.

Under 1900-talet var företagets stora bekymmer hur man skulle reducera transaktionskostnader. Dessa transaktionskostnader har dock mer eller mindre slutat vara ett problem överhuvudtaget för företaget och det nya fokuset blir istället på hur man ska vara transparent och autentisk i den nya ”Big Data-världen”.

Många är oroade över hur denna utveckling kommer att påverka vår integritet och säkerhet. Detta är dock en politisk fråga och det är i nuläget helt omöjligt att förutse hur den diskussionen och dess efterverkningar kommer att påverka företagen. Det står dock klart att de företag som inte redan nu anpassar sig till molnet och ”homo mobilis” kommer att förtvina och dö.